Aví s legal
Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, s\u00f3n propietat de la Generalitat de Catalunya o d'algun organisme vinculat a aquesta, o de tercers que hagin autoritzat l'\u00fas d?aquests continguts a la Generalitat de Catalunya.

Tots els drets estan reservats. Tot acc\u00e9s a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents:

Nom\u00e9s est\u00e0 autoritzat l'\u00fas personal no comercial. No est\u00e0 permesa la modificaci\u00f3 del web ni dels seus continguts.

La informaci\u00f3 administrativa facilitada a trav\u00e9s d?aquest web no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i dels actes que hagin de ser publicats formalment al DOGC i a altres diaris oficials, l'edici\u00f3 impresa dels quals \u00e9s l'\u00fanic instrument que d\u00f3na fe de la seva autenticitat i contingut.

L'Administraci\u00f3 de la Generalitat no \u00e9s responsable de la informaci\u00f3 que es pot obtenir a trav\u00e9s d'enllaços a sistemes externs que no siguin dependents d?aquesta Administraci\u00f3.

La Generalitat de Catalunya no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l?acc\u00e9s al web o per la impossibilitat d'accedir-hi.

En cap cas les galetes o altres mitjans de naturalesa an\u00e0loga que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informaci\u00f3 que permeti identificar la persona fí sica usu\u00e0ria del web.