Sol·licitud d'una llicència


 
Idioma: Ca Es En Fr
Dades Generals
Dades Generals
Dades d'identificació de la persona sol·licitant
 
Dades d'identificació del pare, mare o tutor/a legal.
Dades específiques
Dades específiques
Llicència sol·licitada
Dades específiques

Es recorda als menors de 18 anys que han de presentar l'original de l'autorització del/de la pare/mare/tutor legal a qualsevol oficina del Departament per poder finalitzar el tràmit.

Taxa
0 €
Documentació aportada


Dades Pagament

Avisos de notificacions i esdeveniments
Seleccioneu el canal pel qual voleu rebre un avís de resolució.


- Que disposo de l'assegurança obligatòria del/de la caçador/a, d'acord amb la normativa vigent (article 52 de la Llei de caça).
- Que conec l'obligació de dur l'assegurança, vigent, durant l'exercici de la caça amb armes de foc o qualsevol altre mètode autoritzat assimilable.
- Que estic informat/ada i dono el meu consentiment perquè l'Administració pugui fer les comprovacions necessàries relatives al compliment de les dades declarades i la tinença de l'assegurança vigent corresponent durant l'exercici de la caça.
- Que les dades consignades en aquest formulari són certes, i que sóc coneixedor/a que la inexactitud o falsedat de les dades declarades comportarà la retirada de la llicència de caça i també, si escau, la incoació de l'expedient sancionador corresponent.
- Que les dades consignades en aquest formulari són certes, i que sóc coneixedor/a que la inexactitud o falsedat de les dades declarades comportarà la retirada de la llicència de caça i també, si escau, la incoació de l'expedient sancionador corresponent.
- Que accepto les condicions i els compromisos establerts en les disposicions legals que regulen l'activitat, si escau, i les verificacions corresponents.

D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades en un fitxer titularitat del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM). La finalitat del fitxer és gestionar i tramitar la llicència, l'autorització, la declaració, el permís o el carnet sol·licitat. El DAAM és responsable del tractament i la tramitació de les dades. Les dades personals seran cedides, si escau, a les entitats determinades en el fitxer, inscrit a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. La informació sol·licitada a l'interessat és obligatòria per dur a terme la finalitat esmentada. Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit adreçat al DAAM: Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614, 08007 Barcelona.


- Que totes les dades que consten en aquesta sol·licitud són certes i que sóc coneixedor/a que la inexactitud o falsedat de les dades declarades comportarà la retirada de la llicència i, si escau, la incoació de l'expedient sancionador corresponent.
- Que la documentació que presento en còpia amb la sol·licitud de la llicència és una còpia fidedigna de l'original i no he falsejat les dades que hi consten.
- Que accepto les condicions i els compromisos establerts en les disposicions legals que regulen l'activitat, si escau, i les verificacions corresponents.
- Que disposo de l'assegurança que cobreixi el risc de danys a tercers i de danys propis derivats de l'exercici de la pesca marítima recreativa, si escau.
- Que disposo del certificat mèdic oficial indicat, on es fa constar que reuneixo les condicions físiques necessàries per a la pràctica de la pesca submarina.
- Que em comprometo a trametre el certificat mèdic original, en un termini de 15 dies, a la direcció general competent en matèria de pesca.

D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades en un fitxer titularitat del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM). La finalitat del fitxer és gestionar i tramitar la llicència, l'autorització, la declaració, el permís o el carnet sol·licitat. El DAAM és responsable del tractament i la tramitació de les dades. Les dades personals seran cedides, si escau, a les entitats determinades en el fitxer, inscrit a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. La informació sol·licitada a l'interessat és obligatòria per dur a terme la finalitat esmentada. Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit adreçat al DAAM: Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614, 08007 Barcelona.

 

Gestió de Llicències - Versió 2.13.0.0
Aquesta aplicació és compatible amb els navegadors: Chrome, Firefox, Internet Explorer (versió 9 i 10) i Edge
© 2012 Generalitat de Catalunya